Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych Użytkownika strony internetowej tlumacze-mowy.pl Zapoznając się z treścią Polityki prywatności Użytkownik dowiaduje  się kto jest administratorem jego danych osobowych, jakie dane osobowe są zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

Administrator danych

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest firma HelloSEO z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska, nr 10J, lok. 37, 31-589 Kraków, NIP: 6751750590, REGON: 388850284. 
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

Definicje

 1. Administrator firma HelloSEO z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska, nr 10J, lok. 37, 31-589 Kraków, NIP: 6751750590, REGON: 388850284. 
 2. Pliki cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika, w szczególności takich jak komputer, tablet, telefon. Pliki cookies najczęściej wykorzystywane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze Storny internetowej, jak również w celu gromadzenia danych statystycznych i analitycznych, pozwalających na zidentyfikowanie sposobu korzystania ze Storny internetowej. 
 3. Cookies Aministatora – oznaczają Pliki cookies zamieszczone przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora Storny internetowej. 
 4. Cookies zewnętrzne – oznaczają Pliki cookies podmiotów zewnętrznych, wykorzystywane przez Administratora na Stronie internetowej. 
 5. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W . 
 7. Strona internetowa – serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem:  https://tlumacze-mowy.pl/ 
 8. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony internetowej. 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:

 1. kontaktu i obsługa korespondencji oraz formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. dodawania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. analitycznym i statystycznym polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony internetowej, w tym cookies – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. administrowania Stroną internetową  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. tworzenia archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Opis poszczególnych celów przetwarzanych danych

 1. Kontakt i obsługa korespondencji oraz formularz kontaktowykontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, Użytkownik przekazuje Administratorowi Dane osobowe zawarte w treści formularza kontaktowego lub/i treści przesłanej korespondencji, w szczególności takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, adres IP. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem lub/i skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomości oraz dalszej obsługi prowadzonej korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interesu Administratora. Treść prowadzonej korespondencji może podlegać archiwizacji. Administrator danych nie jest w stanie jednoznacznie określić, po jakim czasie treść korespondencji zostanie następnie usunięta. Użytkownik ma prawo domagać się przedstawienia historii prowadzonej z Administratorem korespondencji, jak również żądania jej usunięcia, chyba że w danym przypadku archiwizacja korespondencji uzasadniona jest nadrzędnym interesem Administratora np. w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami Użytkownika.
 2. Dodawania komentarzy na Stronie internetowejw celu zamieszczenia komentarza pod poszczególnym wpisem na Stronie internetowej, Użytkownik przekazuje Administratorowi takie Dane osobowe takie jak: adres e-mail oraz nazwę Użytkownika, którą może składać się z takich Danych osobowych Użytkownika takich jak imię i nazwisko. Zamieszczenie komentarza będzie także wiązało się z przetwarzaniem IP Użytkownika. Podanie ww. Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by zamieścić komentarz na Stronie internetowej.
 3. Analiza oraz statystyka w zakresie aktywności na Stronie internetowej w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na stronie Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne. W tym celu Admnistator przetwarzana dane osobowe Użytkownika związane ze sposobem korzystania przez niego ze Storny internetowej w szczególności takie jak: data i godzina odwiedzin strony, numer IP urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego urządzenia, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na Stronie internetowej, odwiedzane podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.
 4. Administrowanie Stroną internetową w celu administrowania Stroną internetową Administrator przetwarza informacje dotyczące przeglądania takie jak: czas dostępu, liczba przypadków uzyskania dostępu, adres IP i informacje o zdarzeniach (takich jak błędy, zawieszenia, ponowne uruchomienia i aktualizacje do nowych wersji) i inne dane diagnostyczne, techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, np. godzina i czas korzystania z usług, wyszukiwane terminy wprowadzone przez Użytkownika na urządzeniu oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych na urządzeniu Użytkownika.
 5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – korzystanie ze Strony internetowej może rodzić w przyszłości określone roszczenia zarówno po Stronie Administratora jak i Użytkownika. W związku z powyższym Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Rodzaj przetwarzanych przez Administratora Danych osobowych Użytkownika może różnić się w zależności od poszczególnego roszczenia. W tym przypadku Administrator opiera się na prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie swoich interesów.
 6. Tworzenie archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum.


Odbiorcy danych 

 1. Odbiorcami Danych osobowych Użytkownika będą następujące podmioty zewnętrzne:
 1. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze;
 2. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności Użytkownika na Stronie internetowej;
 3. podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe.

Ponadto odbiorcami Danych osobowych podmioty świadczące usługi prawnicze, jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy prawnej, która wymaga udzielenia dostępu do Danych osobowych Użytkownika. 

W razie zaistnienia takiej konieczności, Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie takie jak Google, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich. Serwery Google zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Niemniej jednak, w celu zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony Danych osobowych Użytkownika, w relacjach z podmiotami spoza EOG Administrator stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony Danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 

Okresy przechowywania danych

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika tak długo, jak to jest uzasadnione w poszczególnym celem przetwarzania. W związku z powyższym okresy przetwarzania Danych osobwych będa różniły się w zależności od celu. Zakończenie przetwarzania Danych osobowych w ramach jednego celu nie musi być natomiast równoznaczne z całkowitym usunięciem lub zniszczeniem Danych osobowych Użytkownika. Ten sam zbiór Danych osobowych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany.
 2. Poniżej zamieszczone zostały poszczególne okresy przechowywania danych:
 1. kontakt i obsługa korespondencji oraz formularz kontaktowydane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu z Administratorem;
 2. obsługa komentarzydane związane z zamieszczeniem komentarzy przetwarzane będa  do czasu usnięcie komenatarza;
 3. analiza oraz statystyka aktywności na Stronie internetowej oraz administowanie Stroną internetową – przetwarzane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa
 5. archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;


Prawa Użytkownika

 1. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do treści danych;
 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu,
 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Cofnięcie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Środki bezpieczeństwa 

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika oraz ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony Danych osobowych Użytkownika, w tym w szczególności szyfrowanie SSL. 

Profilowanie 

Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływały na Użytkownika.

Rodzaje Plików cookies

 1. Administator w ramach Strony internetowej wykorzystuje następujące Pliki cookies:
 1. ze względu na czas ich przechowania na Urządzeniu Użytkownika:
 1. sesyjne (tymczasowe) – pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia Strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.
 2. stałe – przechowywane są w Urządzeniu przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do momentu ich usunięcia z Urządzenia.
 1. ze względu na na niezbędność do realizacji usługi:
 1. niezbędne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej oraz korzystania z jej podstawowych funkcjonalności.  
 2. analityczne – zwane także statystycznymi, wykorzystywane w celu zbierania informacji o sposobach korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej;
 3. funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez Użytkownika wyborów oraz personalizacji dokonywanych przez niego wyborów. 
 1. W celach zbierania danych statystycznych oraz analitycznych oraz weryfikacji sposobu korzystania ze strony przez Użytkownika, Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne. W celu realizacji powyższych zadań, Administator korzystana z zwenętrznych narzędzi takich Google Analytics. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, można znaleźć:  https://policies.google.com/technologies/cookies

Zarządzanie Plikami cookies 

 1. Pliki cookies są wykorzystywane jedynie na wyraźną zgodą Użytkownika. Zgoda nie jest wymagana wyłącznie w przypadku Plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do w celu możliwości świadczenia usług elektronicznych w ramach Strony internetowej.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Plików cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w zamieszczonym na Stronie internetowej banerze Plików cookies. 
 3. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Plików cookies w Urządzeniu. Użytkownik ma także możliwość zarządzania Plikami cookies z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowe tak, aby całkowicie blokować automatyczną obsługę Plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu Plików cookies w Urządzeniu. 
 4. Administrator informuje, że wprowadzone przez Użytkownika ograniczenia lub wyłączenia stosowania poszczególnych Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony internetowej, utrudniając Użytkownikowi swobodne korzystanie ze określonych funkcjonalności.

 

Postanowienia końcowe 

 

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian oraz aktualizacji treści niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności jeżeli będzie to niezbędne w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzeniem przez Administratora określonych zmian oraz funkcjonalności na Stronie internetowej.