Regulamin

 1. Regulamin strony internetowej tlumacze-mowy.pl
  • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona internetowa dostępna do adresem: tlumacze-mowy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
  2. Strona internetowa należy firmy HelloSEO z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska, nr 10J, lok. 37, 31-589 Kraków, NIP: 6751750590, REGON: 388850284. 
  3. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej [email protected]
  4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej, jak również zasady świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług elektronicznych zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. DEFINICJE
  1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie internetowej, umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. Formularz zamieszczenia komentarzy – formularz dostępny na Stronie internetowej, umożliwiający Usługobiorcy dodanie komentarza pod poszczególnym wpisem zamieszczonym na Stronie internetowej
  3. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej.
  4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. Usługodawcafirma HelloSEO z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska, nr 10J, lok. 37, 31-589 Kraków, NIP: 6751750590, REGON: 388850284. 
  6. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej. 
  7. Strona interentowa – strona internetowa dostępna pod adres www.tlumacze-mowy.pl 

  III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca za pośrednictwem Strony umożliwia korzystanie z następujących Usług elektronicznych:
   1. korzystanie z Formularza kontaktowego,
   2. korzystanie z Formularza zamieszczenia komentarzy.
  2. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Formularz kontaktowy:
  1. W celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą, Usługobiorca może skorzystać z dostępnego na Stronie internetowej Formularza kontaktowego.  Korzystanie z Formularza komentarzy jest nieodpłatne i dobrowolne.
  2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych teleadresowych oraz posiadania aktywnego adresu e-mail. Po zatwierdzeniu Formularza kontaktowego lub wysłaniu pierwszej wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu procesu komunikacji z Usługodawcą. 
  1. Formularz zamieszczenia komentarzy:
  1. Usługobiorca może publikować pod poszczególnymi wpisami na Stronie interentować swoje komentarze. Komentarze mogą być publikowane zarówno pod pseudonimem jak imieniem lub nazwiskiem. 
  2. Dodając komentarzy pod wpisem Usługobiorca korzysta ze Usługi elektronicznej. Korzystanie z Formularza komentarzy jest nieodpłatne i dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zamieszczenia na Stronie internetowej komentarz pod poszczególnym wpisem. 
  3. Komentarze Usługobiorców wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Usługodawca z zastrzeżeniem ust. 4 lit. d nie weryfikuje treści zamieszczanych komentarzy. 
  4. Zakazane jest publikowanie komentarzy bezprawnych, w szczególności naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zawierających treści obrazoburcze, wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści oraz dyskryminujące.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderacji lub usuwania komentarzy naruszających powyższy zakaz.
  1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 lit. a-b Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych Usług elektronicznych. 
  3. Zapoznanie się oraz akceptacja przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest niezbędna do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:
   1. udostępnieniu Formularza Kontaktowego;
   2. udostępnieniu Formularzu zamieszczenia komentarza pod wpisem na Stronie internetowej 
  • ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności.
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa.
  1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Usługodawca uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy działa on na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich, narusza dobre imię Usługodawcy, narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. 
  3. W przypadku, gdy Usługobiorca lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na Stronie internetowej naruszają ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej treści powodujących naruszenie.
  1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA ORAZ DOSTĘPU DO UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. W przypadku pojawienia się na Stronie nowych Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym, Usługobiorcy przysługiwało będzie prawo do wypowiedzenia takiej umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 
  2. Usługodawca uprawniony będzie natomiast do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie wówczas przesłane na adres mailowy Usługobiorcy podany podczas rejestracji danej Usługi elektronicznej. 
  3. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy dalszego prawa do korzystania z Usług elektronicznych jeżeli Usługobiorca korzysta z nich w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub narusza prawa osób trzecich. 
  1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej są podlegają ochronie prawnoautorskiej. 
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie treści zamieszczonych na Stronie internetowej, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną lub/i  odpowiedzialnością karną po stronie Usługobiorcy.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy o świadczenie Umów Elektronicznych zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa lub dodaniem nowych Usług elektronicznych na Stronie internetowej. 
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.